Podprogram Kultura

Ustvarjalna Evropa pod eno streho združuje dva podprograma – Kultura in MEDIA. Podprogram Kultura podpira kulturne in ustvarjalne organizacije, ki delujejo čezmejno v Evropi in izven nje in s svojimi aktivnostmi prispevajo k uresničevanju osrednjih ciljev podprograma.

Cilji podprograma Kultura

I. Krepijo zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za mednarodno delovanje:
– zagotavljanje spretnosti, kompetenc in znanj za prilagajanje digitalnim tehnologijam in preizkušanje inovativnih pristopov za privabljanje občinstva ter novih poslovnih modelov;
– mednarodno uveljavljanje izvajalcev v Evropi in izven nje;
– krepitev evropskih kulturnih organizacij in mednarodnega mreženja za olajšanje dostopa do poklicnih priložnosti. 
II. Spodbujajo mednarodno mobilnost umetnikov in izvajalcev ter kroženje evropskih umetniških in kulturnih del:
– mednarodne turneje, prireditve, razstave, festivali, izmenjave …;
– kroženje evropske literature za doseganje široke dostopnosti;
– razvoj občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska kulturna/ustvarjalna dela in kulturno dediščino ter izboljšanje dostopa do njih.

UE_Kultura_logo

Razpisne kategorije:

Projekti sodelovanja

Podpora omogoča povezovanje organizacij iz različnih držav, da skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti. Projekti se lahko osredotočajo na enega ali več sektorjev (interdisciplinaren pristop) in lahko trajajo največ 48 mesecev.
Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega
– Partnerstvo vključuje najmanj 3 organizacije iz treh različnih držav (vodja + 2 partnerja).
– Podpora EU znaša največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta. 
Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega
– Partnerstvo vključuje najmanj 6 organizacij iz šestih različnih držav (vodja + 5 partnerjev).
– Podpora EU znaša največ 2 milijona EUR in do 50 % vrednosti projekta.

Projekti morajo izkazovati dejansko evropsko dodatno vrednost, kar pri ocenjevanju kakovosti partnerstva pomeni tudi to, da projekt ni zgolj seštevek aktivnosti v posameznih državah partnerjev.

Prednostne naloge, ki jih naj partnerji upoštevajo pri izvedbi projekta, so odvisne od vrste podprtih dejavnosti v okviru podprograma Kultura. Nujno preverite posamezni razpis!

Predvideni razpisni rok za kategorijo 1 in 2
1. sreda oktobra (vsako leto do vključno 2020)
Aktualne razpise preveri na spletu CED Slovenija ali Izvajalske agencije EACEA.

Projekti literarnega prevajanja

Cilj podpore je spodbujati kulturno in jezikovno raznolikost in nadnacionalno kroženje literarnih del, izboljšati dostop do literarnih del v EU in izven nje ter dosegati nova občinstva. Podpora omogoča založnikom sofinanciranje prevajanja, izdaje in promocije visokokakovostnega evropskega leposlovja (vključno z ustrezno uporabo digitalnih tehnologij tako pri distribuciji kot promociji del) ter kroženje evropske literature, da se zagotovi najširša dostopnost.
Prednostna naloga podpore je tudi povečanje prepoznavnosti prevajalcev in promocija avtorjev, ki so prejeli nagrado EU za književnost.

Kategorija 1 – dvoletni projekti
Število prevodnih del: od 3 do 10 del.
Podpora EU znaša največ 100.000 EUR in do 50 % vrednosti projekta.

Kategorija 2 – okvirni sporazumi o partnerstvu
Število prevodnih del: od 5 do 10 del letno.
Podpora EU znaša največ 100.000 EUR letno in do 50 % vrednosti projekta

Zaželeni so prevodi iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino)!

Prednostne naloge, ki jih naj partnerji upoštevajo pri izvedbi projekta, so odvisne od vrste podprtih dejavnosti v okviru podprograma Kultura. Nujno preverite posamezni razpis!

Predvideni razpisni roki
Evropska komisija je 12. junija 2017 objavila razpis EACEA 15/2017, v okviru katerega je možna prijava samo v okviru kategorije 1 – dvoletni projekti. Rok za oddajo vlog je 25. julij 2017 do 12.00.

Evropske mreže

Večletna podpora za evropska združenja je namenjena dejavnostim, ki pripomorejo k okrepitvi zmogljivosti in profesionalizaciji s pomočjo mreženja, vzajemnega učenja, izmenjave informacij, primerljivih podatkov in dobrih praks itd..

Namen podpore je strukturirani učinek na akterje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, zato bo podprto omejeno število mrež s široko pokritostjo v uravnoteženem naboru sektorjev.

Članstvo mreže/združenja vključuje najmanj 15 organizacij članic s sedežem v vsaj 10 različnih državah.
Podpora EU znaša največ 250.000 EUR letno in do 80 % letnega proračuna.

Prednostne naloge, ki jih naj partnerji upoštevajo pri izvedbi projekta, so odvisne od vrste podprtih dejavnosti v okviru podprograma Kultura. Nujno preverite posamezni razpis!

Evropska komisija je 7. oktobra 2016 objavila zadnji razpis za evropske mreže.
* Evropske mreže, ki jih podpira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa.
* V branje priporočamo Creative Europe Networks (2016).

Evropske platforme

Cilja večletne podpore za kulturne in ustvarjalne organizacije, povezane v platforme, sta:
– spodbujanje razvoja uveljavljajočih se talentov in nadnacionalne mobilnosti akterjev ter kroženja del, z možnostjo širšega vpliva in zagotavljanja trajnih učinkov;
– izboljšanje prepoznavnosti umetnikov in ustvarjalcev ob podpori intenzivnih komunikacijskih dejavnosti in strategije znamčenja, tudi npr. z oblikovanjem evropskega znaka kakovosti.

Ukrep je namenjen spodbujanju kritične mase in strukturnih učinkov, zato bo podprto omejeno število platform, ki bodo zagotovile uravnoteženo pokritost v različnih sektorjih.

– Platforma: koordinator in najmanj 10 organizacij iz različnih držav (vodja + 10 članov platforme).
– Podpora EU znaša največ 500.000 EUR letno in do 80 % letnega proračuna.

Prednostne naloge, ki jih naj partnerji upoštevajo pri izvedbi projekta, so odvisne od vrste podprtih dejavnosti v okviru podprograma Kultura. Nujno preverite posamezni razpis!

Razpisni rok
Objavljen je zadnji razpis za evropske platforme do zaključka programa leta 2020! Rok za oddajo vlog: 6. april 2017 do 12.00.

 

Uporabne informacije:

Kdo lahko sodeluje?

Prijavitelji (vodje projektov) in partnerji so lahko javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti in imajo sedež v državi, ki sodeluje v (pod)programu.

Sodelovanje avdiovizualnega sektorja
Dejavnosti, namenjene izključno filmu in AV sektorjem, v okviru podprograma Kultura niso upravičene. AV dejavnosti so lahko upravičene le, če so vključene kot podporne dejavnosti drugim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ki niso avdiovizualni.
Pomembno: Posamezniki do podpore niso upravičeni.

Razpisi?

Razpisi podprograma Kultura imajo večinoma en razpisni rok vsako leto. Izjeme so razpisi za mreže, platforme in večletne podpore pri prevodnih projektih – razpisni roki za te sheme so na voljo le nekajkrat v obdobju 2014–2020. Preverite v bazi razpisov na CED Slovenija ali na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Pomembno: vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti t. i. identifikacijsko kodo PIC. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Razpisne smernice so tudi za redne letne razpise ob vsaki objavi lahko spremenjene oz. posodobljene, zato jih je nujno treba preveriti na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA!

Ne spreglejte: strateški dokumenti

Pri oblikovanju projektnih idej, poleg pravne podlage o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa, upoštevajte tudi spodnje dokumente:
– Evropska strategija za kulturo v globaliziranem svetu (2007), ki je prva strategija za oblikovanje in izvajanje kulturne politike na ravni EU. Namen in cilji strategije so: spodbujati kulturno raznolikost in medkulturni dialog, uveljavljati kulturo kot katalizator za ustvarjalnost (Lizbonska strategija) ter okrepiti bistveno vlogo kulture v mednarodnih odnosih EU. Več.
– Delovni načrti EK (Work Plans for Culture). Za obdobje 2015–2018 so določena štiri prednostna področja, in sicer (1) dostopna in vključujoča kultura, (2) kulturna dediščina, (3) KUS: ustvarjanje in inovacije v gospodarstvu, (4) promocija kulturne raznolikosti in kulture v mednarodnih odnosih EU ter mobilnost. Horizontalna prioriteta je promocija dostopa do kulture in razvoj občinstev. Več.
– Pripravljalni ukrep o kulturi v zunanjih odnosih EU (Preparatory Action: Culture in EU External Relations, 2012–2014), ki je analiza stanja in pristopov ter priprava strategij o vlogi kulture v mednarodnih odnosih EU.
– Nova strategija za kulturo v mednarodnih odnosih EU, ki vključuje predlog strateškega okvira za mednarodne kulturne odnose EU in nov model sodelovanja z različnimi deležniki v EU in zunaj njenih meja.
– V pomoč vam je lahko tudi Strategija pametne specializacije (SPS).

Potrebujete pomoč?

Ekipa CED Slovenija ima dolgoletne izkušnje na področju mreženja, informiranja in svetovanja glede mehanizmov financiranja na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Na voljo smo vam Mateja Lazar (vodja za podprogram Kultura), Maša Ekar in Tanja Kos.

 kultorkiEkipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.